Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014

Λύση ΣωματείουTo Πανελλήνιο Σωματείο Ιδιωτικά Απασχολούμενων Εποπτών Δημόσιας Υγείας έχει παύσει τη λειτουργία του από 09/10/2014 (Πρωτοδικείο Αθηνών Αρ. 4209/2014).

Τα στοιχεία επικοινωνίας παραμένουν στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστεί.

Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης


Κατόπιν αίτησης μελών του Π.Α.Σ.Ι.Α.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με το καταστατικό του, συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου στις 06-09-2014 ημέρα Σάββατο και ώρα 12.30 μ.μ., στα γραφεία του Σωματείου στο Ε.Κ.Α. (Γ’ Σεπτεμβρίου 48 Β, Αθήνα), προκειμένου να υπάρξει συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το μέλλον, ακόμη και την διάλυση του Σωματείου.

Τρίτη 15 Ιουλίου 2014


Παρά τις επανειλημμένες προσκλήσεις και προειδοποιήσεις προς όλους και προς όλες τις κατευθύνσεις, το Σωματείο δυστυχώς έχει μείνει χωρίς μέλη!... Και Σωματείο χωρίς μέλη και άρα χωρίς αντικείμενο ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ!
Ως εκ τούτου, αναμένονται και επίσημες αποφάσεις για τη διάλυση και τυπικά του Σωματείου.

Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013

Πρόγραμμα VOUCHER

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)

 
Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Υ.Ε.τ.Υ.Κ.Α.), του Υπουργείου Υγείας , ενεργώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης με τίτλο Κατάρτιση ανέργων επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση λειτουργίας νοσοκομείων).
 
Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
Σκοπός της δράσης είναι η υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης νέων ανέργων γιατρών, νοσηλευτών, λοιπού οικονομικού-διοικητικού προσωπικού νοσοκομείων και γενικότερα επαγγελματιών υγείας, πάνω σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση της λειτουργίας Μονάδων Υγείας).
 
Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει πρόγραμμα εναλλασσόμενης κατάρτισης διάρκειας 1200 ωρών, που αναλύεται σε:
  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 240 ωρών
  • Πρακτική άσκηση σε ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ διάρ¬κειας 960 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 7 μήνες.
  • Υπηρεσίες υποστήριξης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, που αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαι¬δευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των Νοσοκομείων, β) στη τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στον τόπο της πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής.
 
Η κατάρτιση θα παρασχεθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» της παρούσας.Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ’ όσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται στην παρούσα, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται την «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας», η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματι¬κής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική).Το φυσικό αντικείμενο των προγραμμάτων κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/03/2015Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό 15.600.000 €, εκ των οποίων το ποσό των 5.400.000 € θα διατεθεί στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, το ποσό των 9.600.000 € θα διατεθεί στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και το ποσό των 600.000 € θα διατεθεί στις2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου.

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 1.300 άνεργοι απόφοιτοι ΑΕΙ /ΤΕΙ.Για πληροφορίες πατήστε εδώ.

Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013

Πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού

Κατανομή και προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού συνολικού αριθμού σαράντα οχτώ (48) ατόμων, εκπαιδευτικής περιόδου 2013-2014, στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, στο πλαίσιο της υλοποίησης των Πράξεων “Κατάρτιση - Μετεκπαίδευση εργαζομένων και εποχιακά ανέργων εμπειροτεχνών στον τουριστικό τομέα με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών” MIS 364877, MIS 364880, MIS 364881.

Για πληροφορίες πατήστε εδώ.

Θέσεις Εποπτών Δημόσιας Υγείας στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Θέσεις Εποπτών Δημόσιας Υγείας στο Πρόγραμμα Κοινοφελούς Χαρακτήρα.

Για πληροφορίες πατήστε εδώ.